Algemene voorwaarden

De ondergetekenden, Fysio-Fitness Hapert, en de gebruiker van de Fysio-Fitness ruimte komen de volgende algemene voorwaarden overeen:


Algemene Voorwaarden:

Definities:
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “gebruiker” de persoon die zich heeft ingeschreven voor het gebruik van de Fysio-Fitnessruimte via het formulier aan de voorzijde van dit blad.

De Fysio-Fitnessruimte is mogelijk gemaakt door Fysio-Fit, gevestigd te Hapert, Alexanderhof 11. Hierbij zal deze organisatie “begunstiger” genoemd worden.

 1. Contributie; de contributie wordt vastgesteld door de begunstiger. De begunstiger behoudt zich het recht voor de contributie te wijzigen.
 2. Dit zal minstens 1 maand van tevoren aan de gebruiker kenbaar gemaakt worden door het ophangen van een affiche met de nieuwe tarieven op een duidelijk zichtbare plaats. Wijzigingen gaan in op het moment dat het volgende kwartaal begint.
 3. De contributie wordt 4 maal per jaar, in de eerste week van het nieuwe kwartaal automatisch of contant geïncasseerd. Ook kan de contributie in de eerste week van het nieuwe kwartaal overgemaakt worden op rekening nr. NL48RABO0122 821173.
  Betaling voor een heel jaar is onder dezelfde voorwaarden ook mogelijk.
 4. Abonnementen lopen per kwartaal of per jaar. Opzegging: schriftelijk 1 maand voor afloop van de lopende periode bij Mariëtte van Soest.
 5. Openingstijden; de openings- en lestijden worden door begunstiger vastgesteld en zullen zoveel mogelijk gehandhaafd blijven. Wijziging van de openings- en lestijden worden uiterlijk 1 week van tevoren bekend gemaakt en verplicht de begunstiger niet tot terugbetaling van de contributie.
 6. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen.
 7. Het sporten geschiedt geheel voor eigen risico. De begunstiger is nimmer aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade van of aan persoonlijke eigendommen.
 8. De gebruiker maakt op een correcte, verantwoordelijke en veilige manier gebruik van de sportruimte en fitnesstoestellen en houdt rekening met de noodzakelijke orde en discipline. Gebeurt dit niet dan is de begunstiger gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder tot enige terugbetaling van de contributie gehouden te zijn.
 9. Met betrekking tot alle zaken die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden ligt de besluitvorming in handen van de begunstiger.

Gebruiker van de Fysio-Fitnessruimte verklaart middels ondertekening zich te hebben ingeschreven als lid van het Fysio-Fitness Hapert en accepteert de bovengenoemde voorwaarden.