Algemene voorwaarden

De ondergetekenden, Fysio-Fitness Hapert, en de gebruiker van de Fysio-Fitness ruimte komen de volgende algemene voorwaarden overeen:


Algemene Voorwaarden:

Definities:
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “gebruiker” de persoon die zich heeft ingeschreven voor het gebruik van de Fysio-Fitnessruimte via het formulier aan de voorzijde van dit blad.

De Fysio-Fitnessruimte is mogelijk gemaakt door Fysio-Fit, gevestigd te Hapert, Alexanderhof 11. Hierbij zal deze organisatie “begunstiger” genoemd worden.

 1. Abonnementen lopen per 3-, 12- of 18 maanden. Opzegging dient door gebruiker schriftelijk te worden gedaan, minstens 1 maand voor afloop van het lopende abonnement per mail naar fitness@fysiofithapert.nl.
 2. Contributie; de contributie wordt vastgesteld door de begunstiger. De begunstiger behoudt zich het recht voor de contributie te wijzigen.
 3. Wijzigingen in contributie zullen minstens 1 maand voor de volgende betaling aan de gebruiker kenbaar gemaakt worden per mail.
 4. De contributie wordt maandelijks in de eerste week van de maand geïncasseerd middels een automatische incasso, welke voor aanvang van het fitnessabonnement is ingevuld.
 5. U kunt in geen geval aanspraak kan maken op restitutie van het abonnementsgeld. In geval van een langdurige blessure kan uw abonnement maximaal 3 maanden worden stopgezet.
 6. Bij verhuizing (buiten een straal van 10 km van Hapert) kan het abonnement stilgelegd worden, wel geldt de opzegtermijn van 1 maand.
 7. Openingstijden; de openings- en lestijden worden door begunstiger vastgesteld en zullen zoveel mogelijk gehandhaafd blijven. Wijziging van de openings- en lestijden worden uiterlijk 1 week van tevoren bekend gemaakt en verplicht de begunstiger niet tot terugbetaling van de contributie.
 8. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen.
 9. Het sporten geschiedt geheel voor eigen risico. De begunstiger is nimmer aansprakelijk voor enig letsel of ongeval van welke aard en door welke oorzaak dan ook.  
 10. De begunstiger is nimmer aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade van of aan persoonlijke eigendommen.
 11. De gebruiker maakt op een correcte, verantwoordelijke en veilige manier gebruik van de sportruimte en fitnesstoestellen en houdt rekening met de noodzakelijke orde en discipline. Gebeurt dit niet dan is de begunstiger gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder tot enige terugbetaling van de contributie gehouden te zijn.
 12. Met betrekking tot alle zaken die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden ligt de besluitvorming in handen van de begunstiger.

Gebruiker van de Fysio-Fitnessruimte verklaart middels ondertekening zich te hebben ingeschreven als lid van het Fysio-Fitness Hapert en accepteert de bovengenoemde voorwaarden.